Για την πραγματοποίηση προσομοίωσης εξάπλωσης πυρκαγιάς επιλέξετε ένα σημείο έναρξης πυρκαγιάς πάνω στον χάρτηΦορέας Υλοποίησης:

Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.


Ανάπτυξη εφαρμογής:

Marathon Data Systems


Προσομοιώσεις εξάπλωσης πυρκαγιάς επιφανείας:

Αθανασίου Μιλτιάδης


"Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας"